Foto: Lotta Andersson

Stöd och bidrag

Kulturförvaltningen hanterar olika stöd, för att barn och unga i Göteborg ska få tillgång till konstnärliga uttrycksformer både genom att se och uppleva och att skapa själva. Barnkultur arbetar med hanteringen av Kulturskolans utvecklingsstöd, biljettstöd för scenkonstföreställningar och det regionala arrangörsstödet.

Arrangörsstöd
Utjämningsbidrag för scenkonstföreställningar
Kulturskolans utvecklingsstöd
Skapande skola

 Arrangörsstöd

Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till stadens egna  kulturstöd och satsningar. Stödet är riktat till barn och unga och baserat på antalet barn per kommun. Det regionala arrangörsstödet används av stadsdelarna bland annat när man arrangerar scenkonst med turnerande grupper, som inte är verksamma i Göteborg, resor till kulturinstutioner i Västra Götaland och kulturpedagogiska projekt. Läs mer på: www.kulturivast.se
Det är stadsdelarnas kultursamordnare som söker arrangörsstödet från kulturförvaltningen i Göteborg, för förskolors och skolors räkning. Kulturförvaltningen redovisar sedan till Kultur i Väst och Västra Götalandsregionen två gånger per år.

För att ha rätt till arrangörsstöd ska staden:
ha en kultursamordnare för barn och unga
ha en kulturplan för barn och unga
själv bidra med en summa som motsvarar stödet man söker

Friskolor, gymnasier och andra verksamheter som möter barn och unga  har också möjlighet att ta del av stödet, men ansvarar själva för ansökan och redovisning gentemot kulturförvaltningen. För kommuner utanför Göteborg kan arrangörsstöd nyttjas vid resor till tex skolbio, museilektioner och  scenkonstföreställningar.
Stödet kan användas för att arrangera kulturpedagogiska projekt, resor till kulturinstitutioner i Västra Götaland och scenkonst med turnerande grupper som inte har sin bas Göteborg.
Stadsdelarnas kultursamordnare samordnar och söker stödet från kulturförvaltningen i Göteborg, som i sin tur redovisar till Kultur i Väst, Västra Götalands regionen. Detta görs 2 gånger/år.

Utjämningsbidrag för scenkonstföreställningar

Göteborgs Stads kulturförvaltning hanterar ett utjämningsbidrag, på delegation av kulturnämnden, för att stödja fria scenkonstutövare som spelar/producerar föreställningar för barn/elever i Göteborg mellan 3 och 19 år oavsett skolform. Syftet är att främja barn och ungas möjlighet att ta del av scenkonst i Göteborgs Stad och är en del av kulturnämndens främjande arbete, både för barn och ungas rättighet att ta del av kultur och för Göteborgs fria kulturliv. Bidraget subventionerar skolans kostnad för scenkonstbesök hos fria kulturaktörer.


Vem kan söka stöd?

Scenkonstutövare skrivna i någon av GR-kommunerna kan söka utjämningsbidrag hos kulturförvaltningen. Verksamheten ska vara professionell med hög konstnärlig kvalitet och rikta sig till målgruppen barn och unga.

Utjämningsbidraget beviljas till:
- grupper/aktörer med verksamhetsstöd från Kulturrådet
- grupper/aktörer och gästspelsscener som erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs kulturnämnd
- grupper med arrangörsstöd från Kultur i Väst

Särskilda bedömningar görs för:
-grupper/aktörer som beviljats projektstöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
-grupper/aktörer som är medlem, i någon av centrumbildningarna men som inte erhåller ovanstående stöd
-övriga professionella scenkonstutövare


För vad kan man söka?:

Utjämningsbidrag kan sökas för produktioner och föreställningar som riktas till barn och unga i Göteborgs Stad mellan 0 och 20 år. Scenkonstföreställningar bedöms av handläggare på enheten barnkultur i samråd med sakkunniga inom scenkonst för barn- och unga.

Föreställningen bedöms utifrån:

Bemötande och publikkontakt
Föreställningens form
Föreställningens utförande
Tematik och aktualitet

Om produktionen förändras på något sätt t.ex. om skådespelare/musiker/dansare byts ut, ska detta meddelas till kulturförvaltningen och en ny bedömning kan komma att göras.

Hur söker man?

Ansökan om stöd sker via en digital ansökningsblankett på www.kulturterminen.se.

Beslut och utbetalning

Beslut om godkännande eller avslag fattas enligt ovanstående riktlinjer och meddelas skriftligen till den som sökt. När en föreställning beviljats utjämningsbidrag publiceras den på www.kulturterminen.se
Efter beslut om godkännande och genomförda föreställningar redovisar gruppen/artisten hur många barn de spelat för.

Bidragsbelopp
Utjämningsbidraget är 80 kr per besökande barn när det är föreställning på egen/fast scen.
Vid uppsökande föreställningar är utjämningsbidraget 50 % på priset på föreställningen plus 10 kr per besökande barn.

Utbetalning
Efter att man fått ett beslut om godkännande skickar man efter genomförda föreställningar in redovisning till Göteborgs Stads kulturförvaltning. Bidraget utbetalas mot faktura efter godkänd redovisning. En fri grupp/aktör kan endast få ta del av bidraget under förutsättning att barn och unga har besökt föreställningen.

Beviljat utjämningsbidrag innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Bedömningen sker i konkurrens med andra sökande och avser främst konstnärlig höjd, bredd och utveckling, samt kulturpolitisk angelägenhet när gäller det totala utbudet för barn och unga i staden.

Kulturskolans utvecklingsstöd

Stadsdelsnämnderna söker utvecklingsstödet av kulturnämnden. Stödet beviljas till kulturskola som aktivt arbetar med att erbjuda alla barn plats i kulturskolan.

Stödet är avsett för utvecklingsprojekt som syftar till breddning av utbud och målgrupper, lovverksamhet och öppna verkstäder, resor, publika framträdanden och utbyten av olika slag. Barnkultur sammanställer inkomna ansökningar om kulturskolans utvecklingsstöd. Kulturförvaltningen har en representant som tillsammans med tre sektorschefer från olika stadsdelar utgör beredningsgrupp. De tjänstemän som sammanställt inkomna ansökningar deltar också i beredningsgruppens arbete som sakkunniga. Beredningsgruppen bereder ansökningarna och utarbetar förslag till fördelning av utvecklingsstödet.

Det stöd som beviljats betalas ut i januari följande år. Kulturskolorna redovisar de projekt som fått utvecklingsstöd till enheten i februari som sedan sammanställer och redovisar till kulturnämnden i april.

Utbetalda medel som kulturskolan inte har använt ska återbetalas till kulturförvaltningen efter att redovisningen tagits i nämnden.

Riktlinjer för utvecklingsstöd till kulturskolan

Antagna av kulturnämnden 2011-11-24.


Syfte

Syftet med utvecklingsstödet är att stärka kulturskolans utveckling och därigenom öka barn och ungdomars möjligheter att utöva olika konst- och kulturformer. Utvecklingsstödet kan ge möjlighet att pröva nya utvecklingsidéer som kan främja en långsiktig förstärkning av kulturskolans verksamhet samt ge ökat utrymme att möta barn och ungdomars behov av ett bredare utbud. Detta kan ske i samverkan med annan lokal kultur- och fritidsverksamhet.

Mål

Målet är att fler barn och unga mellan 6-19 år boende i Göteborgs Stad skall delta i kulturskolans verksamhet.

Vilka kan söka?

• Stöd kan endast sökas av kulturskolor i Göteborgs Stad via respektive stadsdelsnämnd.
• Stöd kan endast beviljas kulturskola vars stadsdelsnämnd aktivt arbetar för god måluppfyllelse. Hur kulturskolan fullföljer sitt uppdrag beaktas vid bedömningen av ansökan. För vad kan man söka?
• Stöd kan endast sökas för utveckling av kulturskolans verksamhet så som

- breddning av utbud och målgrupper
- lovverksamhet och öppna verkstäder för att främja och möta ungas behov av spontant kulturutövande
- resor, publika framträdande och utbyten av olika slag


• Stöd beviljas inte till:
- verksamhet som ligger inom kulturskolans ordinarie ansvar att genomföra enligt Riktlinjer för den frivilliga Kulturskolan i Göteborgs Stad.
- en stadsdel som redan beviljats stöd vid två tillfällen för samma projekt.

 

Skapande skola

Bidrag för Skapande skola söks från Kulturrådet. Endast skolhuvudmän kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för skolväsendet  Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Ansökningsperioden är varje år cirka 17 december-6 februari. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.