Sidan uppdateras inte längre!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.

Även denna sida kommer att försvinna när allt material som behöver flyttas har fått en plats.

OBS! Viss information som finns kvar här kan vara utdaterad.

Foto: Lotta Andersson

Stöd och bidrag

Kulturförvaltningen hanterar olika stöd, för att barn och unga i Göteborg ska få tillgång till konstnärliga uttrycksformer både genom att se och uppleva och att skapa själva. Barnkultur arbetar med hanteringen av Kulturskolans utvecklingsstöd, biljettstöd för scenkonstföreställningar och det regionala arrangörsstödet.

Arrangörsstöd
Utjämningsbidrag för scenkonstföreställningar
Kulturskolans utvecklingsstöd
Skapande skola

 Arrangörsstöd

Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till stadens egna  kulturstöd och satsningar. Stödet är riktat till barn och unga och baserat på antalet barn per kommun. Det regionala arrangörsstödet används av stadsdelarna bland annat när man arrangerar scenkonst med turnerande grupper, som inte är verksamma i Göteborg, resor till kulturinstutioner i Västra Götaland och kulturpedagogiska projekt. Läs mer på: www.kulturivast.se
Det är stadsdelarnas kultursamordnare som söker arrangörsstödet från kulturförvaltningen i Göteborg, för förskolors och skolors räkning. Kulturförvaltningen redovisar sedan till Kultur i Väst och Västra Götalandsregionen två gånger per år.

För att ha rätt till arrangörsstöd ska staden:
ha en kultursamordnare för barn och unga
ha en kulturplan för barn och unga
själv bidra med en summa som motsvarar stödet man söker

Friskolor, gymnasier och andra verksamheter som möter barn och unga  har också möjlighet att ta del av stödet, men ansvarar själva för ansökan och redovisning gentemot kulturförvaltningen. För kommuner utanför Göteborg kan arrangörsstöd nyttjas vid resor till tex skolbio, museilektioner och  scenkonstföreställningar.
Stödet kan användas för att arrangera kulturpedagogiska projekt, resor till kulturinstitutioner i Västra Götaland och scenkonst med turnerande grupper som inte har sin bas Göteborg.
Stadsdelarnas kultursamordnare samordnar och söker stödet från kulturförvaltningen i Göteborg, som i sin tur redovisar till Kultur i Väst, Västra Götalands regionen. Detta görs 2 gånger/år.

Utjämningsbidrag för scenkonstföreställningar

Göteborgs Stads kulturförvaltning hanterar ett utjämningsbidrag, på delegation av kulturnämnden, för att stödja fria scenkonstutövare som spelar/producerar föreställningar för barn/elever i Göteborg mellan 3 och 19 år oavsett skolform. Syftet är att främja barn och ungas möjlighet att ta del av scenkonst i Göteborgs Stad och är en del av kulturnämndens främjande arbete, både för barn och ungas rättighet att ta del av kultur och för Göteborgs fria kulturliv. Bidraget subventionerar skolans kostnad för scenkonstbesök hos fria kulturaktörer.


Vem kan söka stöd?

Scenkonstutövare skrivna i någon av GR-kommunerna kan söka utjämningsbidrag hos kulturförvaltningen. Verksamheten ska vara professionell med hög konstnärlig kvalitet och rikta sig till målgruppen barn och unga.

Utjämningsbidraget beviljas till:
- grupper/aktörer med verksamhetsstöd från Kulturrådet
- grupper/aktörer och gästspelsscener som erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs kulturnämnd
- grupper med arrangörsstöd från Kultur i Väst

Särskilda bedömningar görs för:
-grupper/aktörer som beviljats projektstöd av Göteborgs Stads kulturnämnd
-grupper/aktörer som är medlem, i någon av centrumbildningarna men som inte erhåller ovanstående stöd
-övriga professionella scenkonstutövare


För vad kan man söka?:

Utjämningsbidrag kan sökas för produktioner och föreställningar som riktas till barn och unga i Göteborgs Stad mellan 0 och 20 år. Scenkonstföreställningar bedöms av handläggare på enheten barnkultur i samråd med sakkunniga inom scenkonst för barn- och unga.

Föreställningen bedöms utifrån:

Bemötande och publikkontakt
Föreställningens form
Föreställningens utförande
Tematik och aktualitet

Om produktionen förändras på något sätt t.ex. om skådespelare/musiker/dansare byts ut, ska detta meddelas till kulturförvaltningen och en ny bedömning kan komma att göras.

Hur söker man?

Ansökan om stöd sker via en digital ansökningsblankett på www.kulturterminen.se.

Beslut och utbetalning

Beslut om godkännande eller avslag fattas enligt ovanstående riktlinjer och meddelas skriftligen till den som sökt. När en föreställning beviljats utjämningsbidrag publiceras den på www.kulturterminen.se
Efter beslut om godkännande och genomförda föreställningar redovisar gruppen/artisten hur många barn de spelat för.

Bidragsbelopp
Utjämningsbidraget är 80 kr per besökande barn när det är föreställning på egen/fast scen.
Vid uppsökande föreställningar är utjämningsbidraget 50 % på priset på föreställningen plus 10 kr per besökande barn.

Utbetalning
Efter att man fått ett beslut om godkännande skickar man efter genomförda föreställningar in redovisning till Göteborgs Stads kulturförvaltning. Bidraget utbetalas mot faktura efter godkänd redovisning. En fri grupp/aktör kan endast få ta del av bidraget under förutsättning att barn och unga har besökt föreställningen.

Beviljat utjämningsbidrag innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Bedömningen sker i konkurrens med andra sökande och avser främst konstnärlig höjd, bredd och utveckling, samt kulturpolitisk angelägenhet när gäller det totala utbudet för barn och unga i staden.

Kulturskolans utvecklingsstöd

Riktlinje

Riktlinjen har sin grund i Göteborgs Stads kulturpolitiska mål och strategier. Där slås fast att kulturpolitiken ska bredda kulturens bas och erbjuda  kulturella mötesplatser. Det ska finnas utrymme för mångfald och social sammanhållning. Kulturpolitiken ska göra det lättare för människor att ta del av kultur. Den ska också uppmuntra göteborgarna till att skapa egen konst och kultur. Ett strategiskt viktigt område är att utveckla barn och ungas inflytande och delaktighet och göra kulturen mer tillgänglig.

Utvecklingsstödet till kulturskolan i Göteborgs Stad ska bidra till att stärka kulturskolans utveckling och därigenom öka barn och ungdomars möjligheter att utöva olika konst- och kulturformer. Utvecklingsstödet kan ge möjlighet att pröva nya utvecklingsidéer som kan främja en långsiktig förstärkning och utveckling av kulturskolans verksamhet samt ge utrymme att möta barn och ungdomars behov av ett bredare utbud. Detta kan ske i samverkan med annan lokal kultur- och fritidsverksamhet.

Denna riktlinje är beslutad av kulturnämnden 20180327

Ansökan

Kulturskolorna i Göteborgs Stad är gemensamt ansvariga för ansökan. Utvecklingsstödet är ett fyraårigt stöd som ansöks ett år i taget. För att ansökan ska kunna handläggas ska följande kriterier uppfyllas:

Stödet ska sökas gemensamt av kulturskolorna i Göteborgs Stad.

Ansökan ska innehålla aktivitetsplan och budget för året.

Till ansökan ska bifogas en fyraårig utvecklingsplan som ska innehålla långsiktiga mål, effektmål, och indikatorer.
 
Utvecklingsplanen ska ha en tydlig koppling till utvecklingsstödets övergripande mål samt till de utvecklingsområden som beskrivs i kulturskolornas
Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande (2017)

Kulturskolorna ska inkomma med ansökan om utvecklingsstöd för kommande år
inom angiven tid och på anvisad e-blankett.

Ansökan ska granskas både formellt och kvalitativt av kulturförvaltningen. Om ansökan inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Ansökan som inte kompletteras inom angiven tid ska avslås.

I ansökan ska anges vilken stadsdel / vilka stadsdelar som ska rekvirera medlen.

Inom ramen för ansökan om medel kan kulturskolorna söka bidrag om totalt 250 000 kronor för 25 000 kronor per resa, utbyte eller läger.

Resor, utbyten och läger ska vara kostnadsfria för eleverna samt möjliggöra att pedagoger och elever ska kunna träffas och utvecklas under en längre tid och kan ske inom Göteborg, nationellt eller internationellt. Ansökan kan endast göras för resor, utbyten och läger då både elever och pedagoger från kulturskolan deltar.

Beslut

Kulturnämnden beslutar om beviljade medel för utvecklingsstöd till kulturskolan.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade medel sker till den stadsdel / de stadsdelar som angivits i ansökan. Utbetalningen av stöd sker enligt stadens rutiner för interna utbetalningar.

Redovisning och uppföljning

Kulturskolorna ska rapportera de effektmål / indikatorer som uppnåtts till kulturförvaltningen (2 ggr /år i samband med UR 2 och årsrapport) med tillhörande analystext.

Kulturskolorna  ansvarar för att bokförda kostnader ska rapporteras till kulturförvaltningen i anslutning till bokföringsperiod 31 maj och 31 oktober, via utdrag från Nekksus för att säkerställa att kostnaderna för aktiviteter följer budget och målen i den fyraåriga utvecklingsplanen.

Kulturskolorna ska utan dröjsmål till kulturförvaltningen rapportera uppkomna händelser under året, som medför avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget.

Utvecklingsstödet ska inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.

 

Skapande skola

Bidrag för Skapande skola söks från Kulturrådet. Endast skolhuvudmän kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för skolväsendet  Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Ansökningsperioden är varje år cirka 17 december-6 februari. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.